Taşınmaz Satış İhale İlanı

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

31.8.2020 16:52:20

İLAN
Taşınmaz Satış İhale İlanı
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

1.Mülkiyeti Belediyemize, Ardahan ili, Merkez ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 275 Ada 1 nolu parsel üzerindeki 2, 3, 5, ve 6 nolu bağımsız bölümdeki işyerlerinin; 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle satışı yapılacaktır.
a) Muhammel Bedel (KDV%18 hariç) ve Geçici Teminat;
Sıra
No Taşınmaz Yüzölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli
1 Kaptanpaşa Mahallesi, 62,17 m² 746.040,00TL 22.381,20TL İnönü Cad. No:11/A 275 Ada 1 nolu parsel üzerindeki 2 nolu Bağımsız Bölümdeki İşyeri
2 Kaptanpaşa Mahallesi, İnönü Cad.
No:11/B 275 Ada 1 nolu parsel
üzerindeki 3 nolu Bağımsız Bölümdeki İşyeri 49,75 m² 597.000,00TL 17.910,00TL
3 Kaptanpaşa Mahallesi, Mukted Demir
Sok. No:3/A 275 Ada 1 nolu parsel üzerindeki 5 nolu Bağımsız Bölümdeki İşyeri 41,41 m² 414.100,00TL 12.423,00TL
4 Kaptanpaşa Mahallesi, Mukted Demir 70,22 m² 702.200,00TL 21.066,00TL
Sok. No:3/B 275 Ada 1 nolu parsel
üzerindeki 6 nolu Bağımsız Bölümdeki İşyeri
b)İhalenin Yeri: Ardahan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Kaptanpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No.27/Merkez /ARDAHAN
2.İhale Tarih ve Saati: 14/EYLÜL/2020 Pazartesi günü saat 14:00´e
3.İhale Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4.İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Kanuni ikametgâhı ve geçerli kimlik belgesi,
b) Noterden onaylı imza beyannamesi,
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihinden itibariyle alınmış olacak)
e) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalanarak kaşelenmesi şarttır.)
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu
g) Şartname ekine uygun Teklif Mektubu,
h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesi hükmü gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince de Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler Kanuni ikametgâhı olması,
B) İstekli tüzel kişilik ise;
a) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi: tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı veya noter tarafından tasdikli belge
b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu 4 bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İlan tarihinden itibariyle alınmış olacak)
e) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların şartnamenin tüm sayfalarını, imzalanarak kaşelenmesi şarttır.)
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu
g) Şartname ekine uygun Teklif Mektubu
h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesi hükmü gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince de Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisinin yukarıda belirtilen ilgili belgeleri (teklif mektubu, şartname ödendiğine ilişkin makbuz ve geçici teminata ilişkin belgelerin tek sunulması gerekir.) ve Ortak Girişim Beyannamesi sunmak zorundadır.
5.İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Ardahan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Biriminden 500,00TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.
6.İstekliler teklif zarfını İhale Birimine en geç 14/EYLÜL/2020 Pazartesi günü saat 14:00´e kadar teslim etmesi gerekmektedir.
7.Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan KDV, sözleşme giderleri, karar ve damga vergisi, resim, tapu giderleri ve harç giderleri vb. tüm masraflar alıcıya aittir.
8.Posta ve kargo yapılan müracaatlar kabul edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Taşınmaz, Satış, İhale, İlanı,
3 KISIM 8 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
3 KISIM 8 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASININ İÇERİSİNDE BULUNAN BİR KISIM WC´LERİN BAKIM ONARIM VE YENİLENMESİ İŞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASININ İÇERİSİNDE BULUNAN BİR KISIM WC´LERİN BAKIM ONARIM VE YENİLENMESİ İŞİ
ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
T.C. ARDAHAN VALİLİĞİ ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2 KISIM MAL ALIMI (AMBALAJLANMIŞ SU 1,5 LİTRELİK-UHT İÇME SÜTÜ 1/5 LİTRELİK 200 ML)
2 KISIM MAL ALIMI (AMBALAJLANMIŞ SU 1,5 LİTRELİK-UHT İÇME SÜTÜ 1/5 LİTRELİK 200 ML)
25 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
5000 M2 BETON KİLİT PARKE TAŞI, 2000 METRE BETON BORDÜR, 500 METRE BETON YAĞMUR OLUĞU DÖŞEME İŞİ
5000 M2 BETON KİLİT PARKE TAŞI, 2000 METRE BETON BORDÜR, 500 METRE BETON YAĞMUR OLUĞU DÖŞEME İŞİ
HANAK BELEDİYESİ
ARDAHAN İLİ GÖLE İLÇESİ İMKB YATILI BÖLGE ORTAOKULU ONARIM İŞİ
ARDAHAN İLİ GÖLE İLÇESİ İMKB YATILI BÖLGE ORTAOKULU ONARIM İŞİ
ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASI BODRUM KATINDA BULUNAN 180 M2´LİK ALANIN ARŞİV VE DEPO BÖLMELERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ
ARDAHAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASI BODRUM KATINDA BULUNAN 180 M2´LİK ALANIN ARŞİV VE DEPO BÖLMELERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ
ARDAHAN ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Taşınmaz Satış İhale İlanı
Taşınmaz Satış İhale İlanı
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, GÖLE İLÇESİ LOJMAN VE İDARİ BİNA DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM
ARDAHAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, GÖLE İLÇESİ LOJMAN VE İDARİ BİNA DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARDAHAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TC ARDAHAN VALİLİĞİ- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TC ARDAHAN VALİLİĞİ- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ KANTİN VE ÇAY OCAĞI İHALE İLANI
TÜM İLANLAR
DOLAR
5.6007
EURO
6.3090
ALTIN
0
BIST
0
 
SİYASET
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
SAĞLIK
VALİLİK
BELEDİYE
DERNEKLER
Ardahan için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:39 07:25 12:22 14:42 17:00 18:34
E-Gazete
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi